«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն պատրաստ է համագործակցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր այն բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հետ, որոնք պատրաստ են տրամադրել Ընկերության կողմից Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման կարգով սահմանված պահանջներին բավարարող բնակարանային հիփոթեքային վարկեր և որոնք բավարարում են Ընկերության կողմից սահմանված արդյունավետության, կայունության և այլ չափանիշներին:


Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի 2009թ սեպտեմբերի 29-ի թիվ 22L որոշմամբ սահմանվել են գործընկեր ֆինանսական հաստատությունների ընտրության լրացուցիչ չափանիշներ ՀՀ տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունների համար:

Գլխավոր վարկային պայմանագիր
Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման կարգ
Որակի նվազագույն ստանդարտներ
Որակավորված հիփոթեքային վարկեր

Հիփոթեքային վարկերը համարվում են որակավորված, եթե դրանք տրամադրվել են  Որակի Նվազագույն ստանդարտներին համապատասխան, ինչպես նաև համապատասխանում են հետևյալ չափանիշներին`

Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Վարկի նպատակը

1.    Կառուցվող կամ գոյություն ունեցող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում բնակության նպատակով
2.    Վերանորոգման նպատակով` բնակարանային պայմանների բարելավում
3.    Բնակելի տների/առանձնատների կառուցման նպատակով
4.   Վերաֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկեր (այսինքն` առկա ՀՀ դրամով տրամադրված վարկը վերաֆինանսավորվում է այլ վարկատու հաստատությունից առավել ցածր տոկոսադրույքով ստացված ՀՀ դրամով վարկի միջոցով և տվյալ գործարքը ֆինանսապես շահավետ է վարկառուի համար): Ընդ որում, վերաֆինանսավորման նպատակով կարող են տրամադրվել միայն 10 և ավելի մարման ժամկետով տրամադրված հիփոթեքային վարկերը:

Վարկի ժամկետը 

1.    Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման և բնակելի տների/առանձնատների կառուցման նպատակով տրամադրվող վարկերի համար` նվազագույնը 10 տարի,
2.    Վերանորոգման նպատակով տրամադրվող վարկերի համար` նվազագույնը 5 տարի,
3.    Վերաֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկերի համար` նվազագույնը 5 տարի:

Վարկի առավելագույն գումար 
Վարկի առավելագույն գումարը /վարկի պայմանագրային գումարը/ կազմում է 30 մլն ՀՀ դրամ, որից 20 մլն դրամը կվերաֆինանսավորվի Կազմակերպության կողմից, իսկ մնացած մասը կտրամադրվի ԳՖՀ-ի սեփական միջոցներով: Ընդ որում վարկառուի կատարած վճարումները առաջնահերթ պետք է ուղղվեն վարկի վերաֆինանսավորված գումարի վճարմանը, որի ամբողջական մարումից հետո նոր միայն վճարումները կուղղվեն ԳՖՀ-ի սեփական միջոցների հաշվին տրամադրված վարկի մասնաբաժնի մարմանը:
Տոկոսադրույքը 
Հաստատագրված տոկոսադրույք: Տոկոսադրույքը վերանայվում է յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ: Եթե ԳՖՀ վարկի նոր տոկոսադրույքը սահմանվում է հին տոկոսադրույքից ցածր, ապա հիփոթեքային վարկի նոր տոկոսադրույքը պետք է նվազեցվի առնվազն ԳՖՀ վարկի հին և նոր տոկոսադրույքների տարբերության չափով: Եթե ԳՖՀ վարկի նոր տոկոսադրույքը սահմանվում է հին տոկոսադրույքից բարձր, ապա հիփոթեքային վարկի նոր տոկոսադրույքը կարող է բարձրացվել առավելագույնը ԳՖՀ վարկի հին և նոր տոկոսադրույքների տարբերության չափով:
Վարկի մարման ձևը 
Ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկ:
Վարկառու 
Վարկառուները պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և ռեզիդենտ:
Գրավ 

• Վերանորոգման նպատակով տրամադրված վարկի դեպքում` վերանորոգվող անշարժ գույքը,
• Գոյություն ունեցող բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման նպատակով տրամադրված վարկի դեպքում` ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքը:
• Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան շենքում բնակարան) ձեռք բերման դեպքում վարկի ապահովություն են հանդիսանում  միաժամանակ կառուցվող բնակելի անշարժ գույքը և վարկառուին և/կամ համավարկառուին սեփականության իրավունքով պատկանող գոյություն ունեցող այլ բնակելի անշարժ գույքը /որպես լրացուցիչ ապահովում/: Վարկը կարող է տրամադրվել նաև նշված գույքերից մեկի գրավադրմամբ, սակայն վերաֆինանսավորման պահին ձեռքբերված գույքը պարտադիր պետք է գրավադրված լինի:
• Բնակելի տների/առանձնատների կառուցման նպատակով վարկերի դեպքում բացի հողատարածքից, որի վրա կառուցվում է բնակելի տունը, պետք է գրավադրվի նաև վարկառուին և/կամ համավարկառուին սեփականության իրավունքով պատկանող գոյություն ունեցող այլ բնակելի անշարժ գույք:

Վարկը վերաֆինանսավորման ներկայացնելու առավելագույն ժամկետը
Տրամադրման օրվանից 90 օրվա ընթացքում:
Վարկունակության գնահատում 
Համաձայն հիփոթեքային վարկի տրամադրման պահին գործող Հիփոթեքային վարկավորման հայկական որակի նվազագույն ստանդարտների տարբերակի:
Ապահովագրություն
Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի ու համավարկառուների կյանքի ապահովագրություն` համաձայն ՈՆՍ-ի պահանջների:
Վայրը  
ՀՀ ամբողջ տարածքում:
Այլ պահանջներ
• Վերաֆինանսավորման ենթակա չեն այն հիփոթեքային վարկերը, որոնց միջոցով ձեռք է բերվել բնակելի անշարժ գույք և վաճառողն ու ձեռքբերողը միևնույն ընտանիքի անդամ են (համաձայն բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի):
• Որակավորված հիփոթեքային վարկ չի համարվում, այն վարկը, որը չի բավարարում Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենսդրությանը:

 

Ընկերությունը իր հետ համագործակցող առաջին ֆինանսական հաստատության հետ Գլխավոր վարկային պայմանագիր կնքել է 2009թ հուլիսի 07-ին:

Ներկայումս Ընկերությունը համագործակցում է 23 ֆինանսական կազմակերպությունների` 16 առևտրային բանկերի և 7 վարկային կազմակերպությունների հետ:

Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Այլ լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 26.01.2018 16:56