«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն պատրաստ է համագործակցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր այն բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հետ, որոնք պատրաստ են տրամադրել Ընկերության գործող կարգերով սահմանված պահանջներին բավարարող որակավորված վարկեր և որոնք բավարարում են Ընկերության կողմից սահմանված արդյունավետության, կայունության և այլ չափանիշներին:

 

Գլխավոր վարկային պայմանագիր
Որակի նվազագույն ստանդարտներ
Որակավորված հիփոթեքային վարկեր

Հիփոթեքային վարկերը համարվում են որակավորված, եթե դրանք տրամադրվել են  Որակի Նվազագույն ստանդարտներին համապատասխան, ինչպես նաև համապատասխանում են հետևյալ չափանիշներին`

Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Վարկի նպատակը

1. Կառուցվող կամ գոյություն ունեցող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում բնակության նպատակով
2. Վերանորոգման նպատակով` բնակարանային պայմանների բարելավում
3. Բնակելի տների/առանձնատների կառուցման նպատակով
4. Վերաֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկեր (այսինքն` առկա ՀՀ դրամով տրամադրված վարկը վերաֆինանսավորվում է այլ վարկատու հաստատությունից առավել ցածր տոկոսադրույքով ստացված ՀՀ դրամով վարկի միջոցով և տվյալ գործարքը ֆինանսապես շահավետ է վարկառուի համար): Ընդ որում, վերաֆինանսավորման նպատակով կարող են տրամադրվել միայն 10 և ավելի մարման ժամկետով տրամադրված հիփոթեքային վարկերը:

Վարկի ժամկետը 

1. Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման և բնակելի տների/առանձնատների կառուցման նպատակով տրամադրվող վարկերի համար` նվազագույնը 10 տարի,
2. Վերանորոգման նպատակով տրամադրվող վարկերի համար` նվազագույնը 5 տարի,
3. Վերաֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկերի համար` նվազագույնը 5 տարի:

Վարկի առավելագույն գումար 
Վարկի առավելագույն գումարը /վարկի պայմանագրային գումարը/ կազմում է 30 մլն ՀՀ դրամ, որից 20 մլն դրամը կվերաֆինանսավորվի Կազմակերպության կողմից, իսկ մնացած մասը կտրամադրվի ԳՖՀ-ի սեփական միջոցներով: Ընդ որում վարկառուի կատարած վճարումները առաջնահերթ պետք է ուղղվեն վարկի վերաֆինանսավորված գումարի վճարմանը, որի ամբողջական մարումից հետո նոր միայն վճարումները կուղղվեն ԳՖՀ-ի սեփական միջոցների հաշվին տրամադրված վարկի մասնաբաժնի մարմանը:
Տոկոսադրույքը 
Հաստատագրված տոկոսադրույք: Տոկոսադրույքը վերանայվում է յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ: Եթե ԳՖՀ վարկի նոր տոկոսադրույքը սահմանվում է հին տոկոսադրույքից ցածր, ապա հիփոթեքային վարկի նոր տոկոսադրույքը պետք է նվազեցվի առնվազն ԳՖՀ վարկի հին և նոր տոկոսադրույքների տարբերության չափով: Եթե ԳՖՀ վարկի նոր տոկոսադրույքը սահմանվում է հին տոկոսադրույքից բարձր, ապա հիփոթեքային վարկի նոր տոկոսադրույքը կարող է բարձրացվել առավելագույնը ԳՖՀ վարկի հին և նոր տոկոսադրույքների տարբերության չափով:
Վարկի մարման ձևը 
Ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկ:
Վարկառու 
Վարկառուները պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և ռեզիդենտ:
Գրավ 

• Վերանորոգման նպատակով տրամադրված վարկի դեպքում` վերանորոգվող անշարժ գույքը,
• Գոյություն ունեցող բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման նպատակով տրամադրված վարկի դեպքում` ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքը:
• Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան շենքում բնակարան) ձեռք բերման դեպքում վարկի ապահովություն են հանդիսանում  միաժամանակ կառուցվող բնակելի անշարժ գույքը և վարկառուին և/կամ համավարկառուին սեփականության իրավունքով պատկանող գոյություն ունեցող այլ բնակելի անշարժ գույքը /որպես լրացուցիչ ապահովում/: Վարկը կարող է տրամադրվել նաև նշված գույքերից մեկի գրավադրմամբ, սակայն վերաֆինանսավորման պահին ձեռքբերված գույքը պարտադիր պետք է գրավադրված լինի:
• Բնակելի տների/առանձնատների կառուցման նպատակով վարկերի դեպքում բացի հողատարածքից, որի վրա կառուցվում է բնակելի տունը, պետք է գրավադրվի նաև վարկառուին և/կամ համավարկառուին սեփականության իրավունքով պատկանող գոյություն ունեցող այլ բնակելի անշարժ գույք:

Վարկը վերաֆինանսավորման ներկայացնելու առավելագույն ժամկետը
Տրամադրման օրվանից 90 օրվա ընթացքում:
Վարկունակության գնահատում 
Համաձայն հիփոթեքային վարկի տրամադրման պահին գործող Հիփոթեքային վարկավորման հայկական որակի նվազագույն ստանդարտների տարբերակի:
Ապահովագրություն
Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի ու համավարկառուների կյանքի ապահովագրություն` համաձայն ՈՆՍ-ի պահանջների:
Վայրը  
ՀՀ ամբողջ տարածքում:
Այլ պահանջներ
• Վերաֆինանսավորման ենթակա չեն այն հիփոթեքային վարկերը, որոնց միջոցով ձեռք է բերվել բնակելի անշարժ գույք և վաճառողն ու ձեռքբերողը միևնույն ընտանիքի անդամ են (համաձայն բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի):
• Որակավորված հիփոթեքային վարկ չի համարվում, այն վարկը, որը չի բավարարում Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենսդրությանը:

 

Ընկերությունը իր հետ համագործակցող առաջին ֆինանսական հաստատության հետ Գլխավոր վարկային պայմանագիր կնքել է 2009թ հուլիսի 07-ին:

Ներկայումս Ընկերությունը համագործակցում է 23 ֆինանսական կազմակերպությունների` 16 առևտրային բանկերի և 7 վարկային կազմակերպությունների հետ:

Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը տեղադրված արտաքին հղումների համար պատասխանատվություն չի կրում:
Կայքում ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացված է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Այլ լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:
Թարմացվել է` 07.06.2018 14:27